Projekt

Projekt END GBV in VET sa zameriava na pilotnú prevádzku kancelárie s kompletnými službami pre študentov, školiteľov, administratívnych pracovníkov škôl a rodičov s cieľom zvýšiť kapacitu a povedomie o potláčaní rodovo motivovaného násilia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Dosiahne sa to zlepšením rozvoja študentov a študentiek OVP, ich učiteľov/učiteliek a zainteresovaných rodičov pri riešení otázok súvisiacich s GBV, posilnením existujúcich štruktúr inštitúcií ponukou integrovaného prístupu prostredníctvom poskytnutia komplexnej služby v škole, ktorý bude poskytovať informácie, školenia, podporu a konzultácie.

Rodovo motivované násilie a Vzdelávanie

Rodovo podmienené násilie (GBV) je najextrémnejším prejavom nerovných rodových vzťahov v spoločnosti a jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv. Hoci sa GBV neúmerne dotýka žien a dievčat, postihuje aj mužov a chlapcov. GBV sa dá predchádzať a vzdelávacie inštitúcie môžu zohrávať ústrednú úlohu pri jeho zastavení.

Študenti v odborných inštitúciách (OVP) sú zvyčajne vo veku od 18 do 30 rokov a dôkazy ukazujú, že mladí ľudia v tejto vekovej kategórii nemajú dostatočné informácie o spektre násilia založeného na pohlaví a nevedia o existujúcich prostriedkoch na nahlasovanie a riešenie zneužívania.

Všetky partnerské krajiny projektu (Belgicko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Španielsko, Slovensko, Rumunsko a Rakúsko) sú v boji proti sexuálnemu násiliu vo všeobecnosti, ale aj v oblasti vzdelávania s informáciami a odbornou prípravou väčšinou pre učiteľov a študentov a v menšej miere pre rodičov, značne pokročilé. Existujú buď národné plány, alebo projekty na podporu dodržiavania rodovej rovnosti, prevencie pred GBV a všetkých foriem diskriminácie. Aj keď v systéme vzdelávania existujú iniciatívy a podporujú ich verejné inštitúcie, pre poskytovateľov odborného vzdelávania sa urobilo málo. Téma násilia páchaného na ženách a GBV by mala byť zahrnutá do odbornej prípravy pedagogických pracovníkov a študentov. V súčasnosti nie sú príslušné školenia povinné, čo znamená, že účasť na seminároch a školeniach o násilí z dôvodu pohlavia závisí od individuálneho záujmu a angažovanosti poskytovateľa školenia.

Rodovo motivované násilie v EÚ

Stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025 zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a prípravy žien a mužov na zabezpečenie rodovej rovnováhy a na boj proti rodovým stereotypom. Odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť cielenými opatreniami podporuje rodovú rovnováhu v tradične „mužských“ alebo „ženských“ povolaniach a spoločne rieši rodové a iné typy stereotypov (COM(2020) 275 final).

Growth 80 %
Retention 90 %
Acquisition 100 %

Ciele projektu

END GBV in VET sa zameriava na vytvorenie priaznivejšieho prostredia v školách odborného vzdelávania a prípravy pre žiakov a študentov v otázkach súvisiacich s rodovo podmieneným násilím. Dopad zahŕňa:

1° Dimenzia

Zlepšenie vedomostí, politiky a praxe žiakov a učiteľov/pracovníkov odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zainteresovaných rodičov v oblasti riešenia problematiky GBV

2° Dimenzia


Zvýšenie operačnej kapacity inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom fungovania bezpečných priestorov pre študentov odborného vzdelávania a prípravy, kde môžu získať podporu, kriticky uvažovať o problematike GBV a otvorene o nej hovoriť.

3° Dimenzia


Oslovenie študentov odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom online podpornej služby na podporu riešenia problematiky GBV, oslovenie zainteresovaných strán súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou s cieľom zvýšiť ich znalosti a informovanosť.

V rámci tohto celoškolského prístupu zohráva ústrednú úlohu spolupráca medzi školami odborného vzdelávania a prípravy a spoločnosťou. Okrem toho je súčasťou cieľov projektov aj spolupráca s mimovládnymi organizáciami a verejnými orgánmi, ktoré majú skúsenosti s identifikáciou a riešením problémov súvisiacich s OZP. Posilnená spolupráca spoločnosti a škôl OVP výrazne zlepšuje dosah na zraniteľných adolescentov, ktorým hrozí predčasné ukončenie štúdia, ako aj na ich rodičov, čím prispieva k bezpečnému a podpornému prostrediu škôl OVP.

END GBV in VET

Focuses on piloting a full service as support offices for VET providers so as to increase the capacity and awareness for disrupting gender-based violence in the VET sphere.

© [2023] END GBV in VET. All Rights Reserved.